හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කෙරේ, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Disposable Plastic Mixing Cups for Epoxy Resin 10Pcs

(No reviews yet) Write a Review
₨390.00
SKU:
MC02
Weight:
0.05 KGS

This cup can be used for mix epoxy resin, seperating to mix with colorant or pour into silicone molds.

Also Ideal to mix paint, ink, glue, take water & liquid samples

TECHNICAL DETAILS:
Material: Plastic
Color: Transparent
Size: 40ML
Quantity: 10Pcs

Customers Also Viewed