හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කෙරේ, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

3D Ultrathin Sequins, Glitter Flakes 12 Colors

(No reviews yet) Write a Review
₨990.00
SKU:
EMD07
Weight:
0.05 KGS

12 Color 3D Ultrathin Sequins Round Shape Nail Art Glitter Flakes Mixed Nail Art Decorations

  • Comes in 12 compartment plastic box.
  • I ideal to make greeting cards, resin art, resin phone cases, handmade bookmarks, scrapbooking, album frame decor, art paper making, wedding invitations, epoxy resin jewelry craft materials, etc.

WHAT DO YOU GET?

12 Color of Glitter/Sequins (Butterfly, Circle, Round, Alphabet, Chameleon Flakes)

Customers Also Viewed