හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කෙරේ, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Shattered Chameleon Flakes, Broken Pieces

(No reviews yet) Write a Review
₨230.00
SKU:
FL100
Weight:
0.05 KGS

Colorful Shell Sugar Broken Pieces, Flashing Debris for Resin Filling & Jewelry Making. Iridescent irregular flakes of Holographic & Non-Holographic Paper Confetti. Great for any kinds of decorations such as resin art, nail art, mixed media, collage, card making, scrapbooking, etc. Aurora / borealis Sprinkle Glitter Flakes, Bling Bling Embellishment for Resin Art

  • When you are making epoxy resin crafts, add these fillers into your crafts before its solidification, you will make wonderful products in the end.
  • Handmade crafts, it will not easily fade away and durable, highly decorative.
  • Easy to use and operate with epoxy resin crafts.

Net Weight: approx. 5g
Size of confetti: approx. 1-20mm in irregular shapes

What's Included:

1x Pack of 5gram Holographic/Non Holographic Shimmer Flakes

Customers Also Viewed