හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කෙරේ, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

RESIN INCLUSIONS

RESIN EMBELLISHMENTS, EMBED OBJECTS IN RESIN

SEQUINS, CABOCHONS, EMBELLISHMENTS, FLAKES, CONFETTI, INCLUSIONS, BEADS, RHINESTONES, GEMSTONES, CLEAR FILM, STICKERS, STONES, SPRINKLES, GLASS BEADS, SMALL TOYS, GLASS, TRASPARENT PICTURES AVAILABLE IN SRI LANKA.

Types of resin fillers, such as miniatures, films & stickers, pressed flowers, tiny gem & cabochon, glitters, metal charms, stones for resin craft work.

View as: