හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කෙරේ, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

PIGMENTS & INKS

Liquid Pigment, Powder Pigments, Metallic, Pastel Colors for Epoxy Resin in Sri Lanka

We stock many deferent resin colorant specially developed for epoxy resin, these resin dye coming in liquid, powder or paste form

Epoxy Resin Colorant Tint, deferent types of pigments to choose from. Epoxy Resin Powder Pigment or Liquid Dye are perfectly suited for resin jewelry making and crafts decorations, river table, resin pour art, garment accessories and other DIY crafts. These liquid resin coloring are highly concentrated and has single drop control, so add a small amount, adding more to achieve the desired shade. Many Types & Colors to Choose, Stock available in Sri Lanka.

Resin Dye | Mica Powder Pigment | Diffusion & Alcohol Ink | Glow in the Dark | Chameleon & Pearlescent Pigments | Metallic Pigment | Transparent Pigments | Pastel Colors

View as: