හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කෙරේ, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Mix Dry Natural Flowers for Resin Craft

(No reviews yet) Write a Review
₨1,490.00
SKU:
DF01
Weight:
0.05 KGS

1 Large Box of Real Mix Dried Flowers & Dry Plants for Epoxy Resin, Jewellery Making.

✔️ Preserved dried natural flowers.

✔️ Small to large size, beautiful colors.

✔️ Many styles and colors to chgoose from, more than 10 kinds of flowers in one box.

PLEASE NOTE:

Photograph may slightly deferent to the actual product.

May contain fungus on flowers

Plastic container might have damages

Item Name: Dried Flower
Material: Natural Flower
Weight: 31-40g (with the Box), Flowers 25-35g depend on type of flowers.
Quantity: 1 Box

Package Includes: 1 Box of Dried Flower

Customers Also Viewed