හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කෙරේ, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Mini Plastic Liquid Transfer Pipettes 0.2ml, Graduated 10Pcs

(No reviews yet) Write a Review
₨190.00
SKU:
MC19
Weight:
0.01 KGS

Small Pipettes, Eye Droppers to Transfer Ink, Pigment, Oil, Resin ...etc 0.2ml Pack of 10

Easy to use, soft and convenient
Color: Clear,Volume: 0.2 ml, Length: 6.3cm
Ideal to transfer Ink, Pigment, laboratories, oils, fragrances, and more

WHAT DO YOU GET: Packs of 0.2ML 10Pcs Mini Pipettes

Customers Also Viewed