හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කෙරේ, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

CLEAR EPOXY RESIN

EPOXY RESIN IN SRI LANKA FOR PROFESSIONAL ARTISTS

The Best Epoxy Resin for Wood, Crafts, Art & Jewelry.

What is epoxy resin: Epoxy resin is a liquid material that hardens through a chemical reaction between resin & hardener. The result is a crystal clear, shatterproof, high-gloss & hard surface. These properties make the synthetic resin an extremely versatile, universally applicable material. Epoxy resin is a popular means of sealing floors, casting jewelry, resin art, countertops or river tables. It is also suitable for repairs of all kinds. Epoxy resins (Polyepoxides) also called, Liquid Glass, Liquid Plastic ..etc. 

ARE YOU LOOKING FOR CLEAR EPOXY RESIN?

We stock many different types of epoxy resin for all your requirements, available in easy to use 2:1 or 3:1 ratio mix. We also have UV resistance type resin which will not turn yellow when exposed to sunlight. You can use these resin for almost anything such as resin art, furniture (river table), photographs, tabletops and more. In addition to the jewellery making, flooring and the river tables, our epoxy resin is suitable for any laminating and repair work in any sector specially automotive sector, model making and craft. In addition to crystal-clear resin and hardener, you can purchase the desired colour pigments and resin tools separately.

View as: