හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කෙරේ, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

COVID-19

 IMPORTANT: 

 

IMPORTANT: Delivery Available (Bank Deposit Only), Expect Delivery Delays. COD NOT available. Order PICK-UP available from our office at Homagama. WE DO NOT ACCEPT URGENT ORDERS!
බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, බෙදා හැරීමට දවස් 3-4 දක්වා ප්‍රමාද විය හැක. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.

In-Store Purchases are Not Available, Online Orders Only. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.

CONTACT PLEASE CALL / TEXT 076 977 5639 

1). Many products are out of stock/no longer available due to the impact of COVID-19 & current import restrictions.
2). Courier services are working limited hours, so orders may take longer to deliver.
3). Walk in Purchase NOT available.

We apologize for any inconvenience caused

Primarily we are an e-commerce based business located in a private building that is open to the public, so may decided to stop all shop visits without any notice. We can only deliver orders and continue to conduct business during limited hours while taking extra precautions like:

  • Social Distancing
  • Regular sanitation of work surfaces & hands.
  • Wearing protective gear like masks & gloves during the packing process.
  • All events have been postponed until further notice, and we are not allowing any customers to enter our office for pick-ups until further notice.

Processing Times: We are working on limited staff and restricted working hours, so please allow extra processing time.
Until we are told that it is safe to go back to business as usual by authorities, our processing times are extended due to limited hours of operation. You can expect a processing time of 2-5 days on most orders, and in some cases orders may take up to 1 week to process.

Shipping Times:
At this time all couriers are not guaranteeing delivery dates. This means we cannot guarantee that your order arrives within our usual delivery duration.