හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කෙරේ, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Contact Us

 

IMPORTANT: 

1. 24 වෙනි සඳුදා (රජයේ නිවාඩු) අප වසා ඇත, අඟහරුවාදා නැවත විවෘත කෙරේ.

2. Delivery Available (Bank Deposit Only), Expect Delivery Delays. COD NOT available. Order PICK-UP available from Homagama. DO NOT ACCEPT URGENT ORDERS!
බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, බෙදා හැරීමට දවස් 3-4 දක්වා ප්‍රමාද විය හැක. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.

3.  We do not accept urgent orders. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.

Office Address: Walk-In Purchase NOT Available, Orders can be pick-up next working day.

ARTnCRAFT
75/1 Avissawella Road,
Homagama

Call us at 076 977 5603 / 076 977 5639 (During Office Hours Only)
Email: info@artncraft.lk

Office Opening Hours (Pick Up Orders Available Next Working Day):

Monday to Friday: 9.00am-5.00pm (Order Pick-Up Times)
Saturday: 9.00am to 1.00pm
Sunday & Public holidays: Closed

We're happy to answer questions or help you with returns.
Please fill out the form below if you need assistance.